Friday, 16 January, 2015 2 3

Мислење од УЈП за толкување на Правилникот за нормираните износи на кало растур, крш и расипување

Почитувани, Во прилог Ви доставуваме мислење од Управата за јавни приходи за толкување на одредени одредби од Правилникот за нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи утврдени за секоја гранка за даночни цели. Ова мислење е дадено за стариот Правилник кој што беше објавен во „Сл. Весник на РМ“ бр.106/13. ...